Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα σελίδα carexperts.gr αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση η αγορά οποιουδήποτε  προϊόντος ή υπηρεσίας. Το παρόν, δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες και καταχωρήσεις ανήκουν στην PLAYSYSTEMS INTEGRATOR PTC («Εταιρία») και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας. Οι συναλλαγές συνεπάγονται κινδύνους. Οι επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν έχουν καμία σχέση με το Car Experts αφού αποτελούν ξεχωριστές εταιρείες ή φορείς, ενώ οι καταχωρήσεις τους είναι ως επί το πλείστον έναντι αμοιβής προς το carexperts.gr. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επιλογής επαγγελματία ή επιχείρησης, να αξιολογήσουν προσεκτικά τις βασικές πληροφορίες για τους καταχωρημένους επαγγελματίες / επιχειρήσεις και να σταθμίζουν, την επιλογή τους.  

 

PLAYSYSTEMS INTEGRATOR PTC Μονοπρόσωπη ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Μαυσώλου 133Α – Ηράκλειο Κρήτης  Τηλέφωνο 212 214 8000

E: carexperts@playsystems.io – http://www.carexperts.gr